Jesteś tutaj: Warsztaty Materiały i instrukcje dla uczestników

Materiały i instrukcje dla uczestników

W tej zakładce regularnie uzupełniamy dla Was wszystkie informacje związane z webinarem. 

Znajdziecie tu przydatne materiały oraz aktualności, które ułatwią Wam udział w nadchodzącym wydarzeniu.

Zachęcamy uczestników do zapoznawania się z nimi na bieżąco ;)

Jeśli macie pytania dotyczącze przebiegu i technicznej strony warsztatów, odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania znajdziecie w dziale FAQ - pytania i odpowiedzi.

 

Data dodania 30.11.2023 r.

Warsztaty rozwoju duchowego "Powrót Atlantów". Przygotuj artefakty. Odtworzenie związków z Całością

Data dodania 20.11.2023 r.

Zapraszamy na Warsztaty rozwoju duchowego "Powrót Atlantów" już 3 grudnia 2023 r.

Data dodania 06.11.2023 r.

Zapraszamy na Warsztaty rozwoju duchowego "Powrót Atlantów" już 3 grudnia 2023 r.

Data dodania 31.10.2023 r.

Już w tę niedzielę! Warsztaty rozwoju duchowego. Jak wyzdrowieć i przedłużyć życie? Nieśmiertelność

Data dodania 19.09.2023 r.

Kryształ Przemiany. Warsztaty rozwoju duchowego w Warszawie 29 października 2023.
Nie przegap!

Data dodania 19.09.2023 r.

Programowanie Rzeczywistości. Kody Zdrowia, Życia i Przeznaczenia. Zapowiedź warsztatów w Warszawie

Ostatnia aktualizacja 16 maja 2023 r.

Tematy warsztatów online i stacjonarnych w Rusinowicach

Warsztaty to kolejny rozdział wspomożenia was w budzeniu mocy i świadomości. Im więcej informacji i własnych doświadczeń macie, tym lepiej, łatwiej wam będzie odnaleźć się na warsztatach...


Podstawowe materiały wprowadzające

Czym jest medytacja? Kiedy wycisza, a kiedy budzi świadomość

Trzecie Oko i dar jasnowidzenia. Jak natychmiast odblokować swój ukryty potencjał

Skale i wahadełko można zamówić w naszym sklepie on-line lub skorzystać z własnego wahadełka, a skale pobrać z naszej strony www.popko.pl/pliki do pobrania i samodzielnie je wydrukować.

Rozszerzona lista materiałów kliknij w link: 

Skale astralne i nauka wahadełkowania


REGULAMIN WEBINARÓW ORGANIZOWANYCH PRZEZ WYDAWNICTWO ORIIN.

 

SPIS TREŚCI:

§1 DEFINICJE

§2 OGÓLNA INFORMACJE O WEBINARACH

§3 WARUNKI TECHNICZNE WEBINARÓW

§4 OBOWIĄZYWANIE I ROZWIĄZYWANIE UMOWY NA UDZIAŁ W WEBINARZE

§5 PRAWA I OBWIĄZKI STRON

§6 WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA/PRAWA AUTORSKIE

§7 REKLAMACJE

§8 DANE OSOBOWE

§9 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KONSUMENTÓW

§10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

Niniejszy Regulamin Webinarów („Regulamin”) stanowi integralną część wszystkich umów na korzystanie z produktów i usług oferowanych przez Wydawnictwo „ORIIN” („Umowy”), zawartych pomiędzy Użytkownikiem korzystającym z wybranego Webinaru („Użytkownik”), a Wydawnictwem „ORIIN” Zbigniew Jan Popko z siedzibą w Rusinowicach przy ul. Piaskowej 1 , („Organizator”).

 

§1

DEFINICJE

Webinar – wydarzenie internetowe przeprowadzane przez Organizatora dla Uczestników, wskazanych przez Użytkownika w celu pogłębienia ich wiedzy, umiejętności, zdrowia.

 

Organizator – Wydawnictwo „ORIIN” Zbigniew Jan Popko 42-700 Rusinowice, ul. Piaskowa 1, NIP: 6451897509

 

Użytkownik – osoba fizyczna zawierająca umowę w celu niezwiązanym bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tj. konsumentów w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego oraz inne podmioty, które zawarły z Organizatorem Umowę na korzystanie z wybranych produktów elektronicznych.

 

Uczestnik – Użytkownik lub osoby biorące udział w Webinarze, wskazane przez Użytkownika.

 

Strony – Użytkownik i Organizator.

 

Serwis internetowy – serwis udostępniony Organizatorowi przez PPV w celu prowadzenia i zarządzania Webinarami.

 

Ustawa – ustawa o ochronie danych osobowych, z dnia 10 maja 2018 r.

 

RODO - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 

Umowa – umowa na korzystanie z produktów elektronicznych Wydawnictwa C.H.Beck sp. z o.o

 

§2

OGÓLNA INFORMACJE O WEBINARACH

1) Czas trwania Webinaru – zawsze zaznaczony w opisie (niedzielny webinar 8 godzin, wahadełkowanie on-line 3 godziny).

2) Uczestnicy mogą we własnym zakresie i wyłącznie na własny użytek utrwalać treści i przebiegu Webinaru.

3) Organizator dokłada najwyższej staranności, aby Webinary prowadzili kompetentni szkoleniowcy, posiadający wiedzę w przedmiocie Webinaru.

4) Wydawnictwo oświadcza, że Webinary przygotowywane są z najwyższą starannością, dba aby były pozbawione jakichkolwiek wad prawnych.

5) Pytania zadawane podczas Webinaru mogą być upubliczniane przez Organizatora w celach edukacyjnych, promocyjnych i reklamowych na stronie www.popko.pl, w serwisie YouTube, na Facebooku Popko.pl – Akademia Wiedzy Duchowej oraz innych serwisów na których publikuje Organizator.

6) Podczas Webinarów nie ma możliwości kontaktu wizualnego ze wszystkimi Uczestnikami.

7) Uczestnicy rejestrują się na Webinar przez link i indywidualny kod dostępu wysłany na adresy e-mail podany w zamówieniu.

8) Uczestnicy mają dostęp do Webinaru, w któym brali udział jeszcze w ciągu 6 miesięcy od czasu jego zakończenia.

 §3

WARUNKI TECHNICZNE WEBINARÓW

  • System operacyjny: Windows 7 (lub nowszy), Mac OS X 10.9.5 (lub nowszy).
  • Korzystanie z przeglądarek: Mozilla Firefox 49+, Chrome 35+, Opera 38+, Internet Explorer 11+, Safari 12+.
  • Wymagana jest minimalna prędkość łącza internetowego 4mb/s, zalecana to 8mb/s

 

 §4

OBOWIĄZYWANIE I ROZWIĄZYWANIE UMOWY NA UDZIAŁ W WEBINARZE.

1) Umowa pomiędzy Użytkownikiem, a Organizatorem na udział w wybranym Webinarze zostaje zawarta z chwilą opłacenia zamówienia na Webinar w sklepie internetowym lub zaksięgowania przelewu na koncie Organizatora (dotyczy zamówień z pominięciem sklepu internetowego).

2) Użytkownik może dokonać zmiany Uczestników najpóźniej na 1 dzień roboczy przed wskazaną datą Webinaru w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres biuro@popko.pl

3) Użytkownik może się wycofać z udziału w Webinarze w każdym momencie, aż do momentu jego rozpoczęcia.

 

 §5

PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

1) Uczestnik po dokonaniu wpłaty na webinar w wyznaczonym terminie ma prawo do udziału w nim i zadawania pytań w formie czatu oraz na wizji.

2) Każdy Uczestnik ma obowiązek zapoznania się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem Webinaru.

3) Po dokonaniu rejestracji Uczestnik otrzyma link oraz indywidualny kod dostępu do Webinaru na adres e-mail podany w zamówieniu. Link i kod będzie aktywny w dniu trwania Webinaru. Następnie do 2 dni nagranie zarejestrowane w trakcie wydarzenia zostanie umieszczone na platformie stramingowej i od tego czasu dostępne 7 dni. Logowanie do nagrań będzie możliwe na tej samej zasadzie jak na webinar (link + indywidualny kod).

4) Uczestnik zobowiązuje się do korzystania z Webinarów w sposób zgodny z przepisami prawa, nie naruszając praw oraz dobrego imienia osób trzecich.

5) Organizator może wprowadzić zmiany w programie Webinaru oraz zmodyfikować warunki techniczne oraz parametry Webinaru z ważnych powodów, a wyżej wymienione nie będą powodowały naruszenia umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Organizatorem na udział w Webinarze.

6) Organizator nie ponosi odpowiedzialności:

 

- za błędne podanie w zamówieniu adresu e-mail, uniemożliwiające wzięcie udziału w Webinarze.

- niespełnienie przez Uczestnika warunków technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie

- za nieprawidłowe działanie urządzeń Uczestników, skutkujące brakiem możliwości wzięcia udziału w Webinarze

- za zdarzenia spowodowane siłą wyższą

- za utracone korzyści

- za przekazanie danych rejestracji do Webinaru osobom trzecim.

- za niewłaściwe wykorzystanie wiedzy zdobytej podczas Webinarów.

7) W takim zakresie, w jakim jest to dopuszczalne w świetle obowiązujących przepisów prawnych, w szczególności z zastrzeżeniem art. 473 § 2 kc, wyłącza się odpowiedzialność Organizatora za wszelkie skutki związane z korzystaniem przez Uczestników z Webinarów, w tym za szkody z tego wynikłe lub niemożność korzystania z nich, w szczególności zaś za szkody wynikłe z wad/awarii/usterek.

 §6

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA/PRAWA AUTORSKIE

 

1) Z chwilą zakupu Webinaru, w sposób wskazany w § 2 niniejszego Regulaminu, Wydawnictwo udziela Uczestnikom niewyłącznej i niezbywalnej licencji do korzystania z Webinaru, wyłącznie jednak dla potrzeb własnych. Uczestnik nie ma prawa zwielokrotniania i/lub wprowadzania do obrotu treści Webinaru oraz jakiegokolwiek innego udostępniania osobom trzecim ani też udzielania dalszych licencji.

2) Organizator będzie rejestrował podczas Webinarów wypowiedzi i pytania Uczestników w celu archiwizacji i ewentualnego dalszego udostępniania. Uczestnicy biorąc udział w danym Webinarze wyrażają na to zgodę. Organizator na pisemny wniosek Uczestnika może usunąć zarejestrowane materiały tak, aby jego wizerunek nie był rozpoznawalny.

3) Uczestnik ma obowiązek poinformowania Organizatora jeśli podczas Webinaru poda informacje, które stanowią tajemnicę lub dane podlegające jakiejkolwiek ochronie wynikającej z przepisów prawa. W przypadku braku takiej informacji ze strony Uczestnika Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Uczestnika lub osób trzecich za wykorzystanie tych informacji w sposób wskazany w ust. 2 powyżej.

4) Uczestnik zgłaszając chęć udziału w Webinarze za pośrednictwem wideo rozmowy, wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku, jednocześnie oświadcza, że jest świadomy, że bierze udział w wydarzeniu publicznym, a jego wypowiedzi pytania i wizerunek są  widoczne przez innych i mogą być wykorzystywane zgodnie z zapisami tego regulaminu.

 

 §7

REKLAMACJE

 

1) Użytkownik ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących korzystania z Systemu pisemnie, na adres: biuro@popko.pl. Użytkownik ma prawo złożyć reklamacje w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności objętych reklamacją.

2) Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:

- oznaczenie Użytkownika (w tym jego imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, a w przypadku podmiotów innych niż osoby fizyczne nazwę, adres pocztowy oraz dane osoby upoważnionej do załatwiania spraw związanych ze złożoną reklamacją);

- opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.

 

3) Organizator rozpatruje reklamacje w terminie 21 dni od ich otrzymania. O ich rezultacie Organizator niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację na adres mailowy, z którego otrzymał reklamację.

4) Nie podlegają rozpatrzeniu reklamacje, które nie zawierają danych wymienionych w ust. 2 powyżej lub zostały wniesione po upływie terminu wskazanego w ust.1.

 §8

DANE OSOBOWE

 

1) Administratorem danych osobowych Użytkowników i Uczestników w rozumieniu przepisów RODO jest Organizator. Dane osobowe są przetwarzane przez Organizatora zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności RODO oraz Ustawą, jest Organizator.

2) W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Organizatorem pod adresem mailowym: biuro@popko.pl.

3) Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora w celu:

 

Cel przetwarzania         

                            

Podstawa prawna       

Czas przetwarzania

 

Zawarcie i wykonywanie umowy, w tym kontaktowaniem się w związku z jej realizacją.

- art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

- art. 6 ust. 1 lit. f RODO w zakresie obejmującym osoby dedykowane do wykonania umowy jak również reprezentujące podmioty zawierające umów, gdzie prawnie uzasadniony interes Administratora stanowi konieczność wykonania umowy.

 

Do czasu przetwarzania roszczeń wynikających z umowy.

 

Rozpatrywania skarg i reklamacji.

 

- art. 6 ust. 1 lit. c RODO

 

Dokumenty dotyczące rękojmi i reklamacji będą przetwarzane przez 1 rok po ter5minie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji.

 

Dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową.

 

- art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdzie prawnie uzasadniony interes stanowi możliwość dochodzenia roszczeń oraz obrona przez roszczeniami.

 

Do czasu przetwarzania roszczeń wynikających z umowy.

 

Archiwizowanie dokumentacji, tj. umów i dokumentów rozliczeniowych.

 

- art. 6 ust. 1 lit. c RODO

 

- W zależności od rodzaju dokumentu przez czas ustanowiony przepisami prawa zobowiązujący Administratora do ich przechowywania;

- W przypadku braku obowiązku ustawowego w zależności od rodzaju dokumentu przez czas możliwego dochodzenia roszczeń.

 

Prowadzenie statystyk.

- art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdzie prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest posiadanie informacji o statystykach prowadzonych działań co pozwala nam na usprawnienie prowadzonej przez nas działalności.

Przez czas obowiązywania umowy lub posiadania innej podstawy prawnej przetwarzania.

 

Prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej.

 

- art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdzie prawnie uzasadnionym interesem jest możliwość prowadzenia działań propagujących prowadzoną działalność.

 

W przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego celu – do czasu wniesienia sprzeciwu.

 

Prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

 

- art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przy czym działania te z uwagi na inne obowiązujące przepisy w szczególności Prawo telekomunikacyjne i Ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną, prowadzone są jedynie na podstawie posiadanych zgód.

 

Na mocy RODO prawnie uzasadnionym interesem jest możliwość prowadzenia działań propagujących prowadzoną działalność.

 

- W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – do czasu jej wycofania;

- W przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.

 

W zależności od tego która z wyżej wymienionych czynności nastąpi wcześniej.

 

 

Obsługa zgłoszeń kierowanych z wykorzystaniem formularza kontaktowego, innych wniosków, w tym zapewnienie rozliczalności.

 

- art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdzie prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest odpowiadanie na wnioski i zapytania kierowane z wykorzystaniem formularza.

 

Przez okres 3 lat celem zachowania zasady rozliczalności.

 

4) Każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5) Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom w szczególności:

  1. a) pomiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
  2. b) bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń,
  3. c) organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na nas obowiązków (Urząd Skarbowy, PIP, ZUS),
  4. d) podmiotom wspierającym Organizatora w prowadzonej działalności, w szczególności dostawcom zewnętrznych systemów informatycznych wspierających prowadzoną działalność.

6) Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów i rozliczenia prowadzonej działalności. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.

7) Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na Użytkowników, Uczestników lub strony zawieranych umów.

8) W przypadku otrzymania danych osobowych od innej osoby niż ta, której dane dotyczą informujemy, iż zakres przetwarzanych danych obejmuje imię i nazwisko raz adres e-mail, a źródłem pozyskania tych danych jest Użytkownik, który podaje dane Uczestnika i jednocześnie zobowiązuje się dopełnić w imieniu Wydawnictwa w stosunku do Uczestnika niniejszego obowiązku informacyjnego.

 §9

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KONSUMENTÓW

 

1) W przypadku Konsumentów, w zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.

2) Zastrzega się, że Konsumentów nie dotyczą wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu, które stanowiłyby postanowienia umieszczone w rejestrze postanowień umownych, uznawanych za niedozwolone w przypadku Konsumentów (klauzule abuzywne), prowadzonym przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 §10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1) Wprowadzenie przez Organizatora nowego Regulaminu pozostaje bez wpływu na stosunki umowne powstałe przed tą zmianą.

2) Wiadomości i wszelkie powiadomienia dla Użytkownika mogą być dokonywane w formie wiadomości elektronicznej na adres e-mail podany podczas składania zamówienia w formularzu zakupowym.

3) Użytkownik musi powiadomić Organizatora o zmianach adresów w formie pisemnej.

4) Wszystkie materiały reklamowe dotyczące Webinarów mają charakter informacyjny, wiążącą moc prawną mają postanowienia niniejszego Regulaminu.

5) Wszelkie spory rozwiązywane będą przed sądem właściwym dla Organizatora lub jego następcy prawnego.

6) W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie maja przepisy prawa polskiego a w szczególności kodeksu cywilnego.

7) W przypadku rozbieżności zapisów niniejszego Regulaminu a Ogólnymi Warunkami Umów produktu elektronicznego (OWU), którego dotyczy Webinar, pierwszeństwo mają zapisy OWU.

8) Regulamin udostępniany jest na stroniewww.popko.pl, która umożliwia jego pozyskanie i odtwarzanie.

9) Użytkownik ma obowiązek zapoznania Uczestników z treścią Regulaminu.

10) Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 sierpnia 2021 r.                       

Materiały publikowane w serwisie popko.pl mają charakter edukacyjny i paramedyczny, a towary oraz usługi nie stanowią i nie zastępują porady medycznej. Kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów zamieszczonych na portalu jest wskazane, tylko i wyłącznie z podaniem aktywnego linka popko.pl jako źródła. Nazwa serwisu, jego koncepcja, wygląd graficzny, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.
popko.pl 2021